ถวัลย์ มาศจรัส. คู่มือการสร้าง e-Book อัจฉริยะ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : ธารอักษร. 2551.
      ไพฑูรย์ ศรีฟ้า. E-BOOK หนังสือพูดได้ . กรุงเทพฯ : ฐานบุ๊คส์. 2551.
      นางธันยะวีร์ ค้าขาย. (2553). บทเรียนออนไลน์ เรื่องการสร้าง e-Book ด้วยโปรแกรม Flip Album 6.0 Pro.
            สืบค้นเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2555, สืบค้นจาก http://www.srb1.go.th/anuban/e_book/book.htm
      กาญจนา ตุ่นคำแดง. (2553). การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Flip Album 6.0 Pro.
            สืบค้นเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2555, สืบค้นจาก http://krunes.maepa.org/teaCh/E-Book6.0.pdf
      ศิริวัฒน์ ลำพุทธา. (2553). การใช้โปรแกรม Flip Album 6 Standard, สืบค้นเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2555,
            สืบค้นจาก http://www.jantraramnk.org/main/pdf/Flipalbum Pro 6.pdf

 

 


                                                  
                                     
                                                                       
                                                                         กลับหน้าหลัก