ความหมายของแบบสอบถาม

           แบบสอบถามเป็นส่วนประกอบอย่างหนึ่งในฐานข้อมูล มีการทำงานเหมือนกับ Table(ตารางข้อมูล)มากบางทีเรา
    สามารถเรียกได้ว่าเป็นตารางเสมือนคือเป็นตารางที่กรองมาจากตารางแท้อีกทีหนึ่งหรือเป็นตารางที่เชื่อมต่อแลกเปลี่ยน
   ข้อมูลจากตารางแท้ ๆ หลายตาราง เราไม่สามารถที่จะเรียกใช้ตารางหลาย ๆ ตารางในเวลาเดียวกันได้ถ้าหากมีความจำเป็น
   ต้องใช้ข้อมูลจากหลาย ๆ ตารางดังกล่าว เราจึงจำเป็นต้องสร้างแบบสอบถามขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหานี้
          แบบสอบถามเป็นอ๊อบเจคที่สำคัญมากในการประมวลผลและแสดงผล  เนื่องจาก Table  มีหน้าที่เก็บข้อมูลแต่ไม่มี
     เครื่องมือในการประมวลผลดังนั้น การวิเคราะห์ การคำนวณ ต้องใช้แบบสอบถามในการทำงานและมีหน้าที่สำคัญ คือ
     1. คัดเลือกเฉพาะข้อมูลที่ต้องการ  โดยกำหนดนิพจน์(Expression) หรือค่าที่ต้องการที่ Criteria
     2. แสดงกลุ่มข้อมูลที่ต้องการ   สร้างแบบสอบถามจากหลาย Table โดยใช้การเชื่อมฟิลด์
     3. ใช้ในการคำนวณใช้คำสั่ง Totals, ฟังก์ชัน และนิพจน์(Expression) ของแบบสอบถาม
    จากหน้าที่สำคัญของแบบสอบถามข้างต้น ควรทำความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่อง 3 เรื่อง  คือ นิพจน์  ฟังก์ชั่น
   และตัวดำเนินการ  ดังนี้
นิพจน์(Expression)
           นิพจน์(Expression) หมายถึง การนำค่าคงที่  ตัวแปร  หรือฟังก์ชั่น มากระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยมีเครื่องหมาย
     (Operater) เป็นตัวบ่งชี้การการดำเนินการนั้น แบ่งเป็น  3  ประเภท
     1. นิพจน์ทางคณิตศาสตร์ (Numberic Expression)  เช่น  2 + 2 เป็นต้น
     2. นิพจน์ข้อความ  (String Expression) เช่น  "A" + "B" ,  "วิชัย"+"คอมพิวเตอร์" เป็นต้น
     3. นิพจน์ทางตรรก  (Logical Expression)  เช่น  1 < 2 , "A" > "B"  เป็นต้น
ฟังก์ชั่น (Function)
        ฟังก์ชั่น (Function) คือ โปรแกรมย่อย(Subroutines)  ซึ่งมีใช้อยู่โปรแกรม Microsoft Access 2003 เป็นฟังก์ชั่นที่มีอยู่ใน
     โปรแกรม (Built-in Function) เมื่อต้องการใช้ฟังก์ชั่นในการประมวลผล   ผู้ใช้เพียงกำหนดค่าลงไปในฟังก์ชั่น เครื่องก็จะ
     ทำการประมวลผลให้ทันที เช่น 
      1. Avg Function เป็น Function หาค่าเฉลี่ย  มีรูปแบบการใช้งาน ดังนี้  Avg(Expr)  Expr คือนิพจน์ที่เป็นตัวเลขที่สามารถ
     คำนวณได้  ถ้าใช้ใน Form คือ =Avg([age])
      2. Date Function เป็น Function ที่ใช้หาวันที่ปัจจุบันในระบบ  มีรูปแบบการใช้งานดังนี้  Date[( )] เช่น กำหนดค่าเริ่มต้น
     ให้กับ Field ของตาราง คือ  =Date( ) 
               นอกจากนี้ ผู้ใช้ยังกำหนดขึ้นเองได้(User -defined Function)
ตัวดำเนินการ (Operator)              
        ตัวดำเนินการ(Operator)หมายถึงเครื่องหมายแทนการกระทำของข้อมูลที่อยู่ในรูปของนิพจน์ตัวกระทำแบ่งได้
เป็น  3  ประเภท คือ      
       1. Numberic Operator 
       2. String Operator 
       3.  Logical Operator  
เรื่องตัวดำเนินการ ผู้สนใจระดับมืออาชีพควรศึกษาเพิ่มเติม

ประเภทของ แบบสอบถาม (Query)
                โดยสามารถแบ่งประเภทตามลักษณะการทำงานได้ดังนี้
              SelectQuery    แบบสอบถามแบบใช้เลือกข้อมูลเป็นแบบสอบถามชนิดที่ใช้กันบ่อยที่สุดแบบสอบถามชนิดนี้
    จะ ดึงข้อมูลจากเทเบิ้ลอย่างน้อยหนึ่งเทเบิ้ลและแสดงผลลัพธ์ในแผ่นข้อมูลที่คุณสามารถปรับปรุงระเบียนได้
    (โดยมีข้อบังคับบางประการ) นอกจากคุณสามารถใช้แบบสอบถามแบบใช้เลือกข้อมูลในการจัดกลุ่มระเบียนและ
    คำนวณผลรวมนับจำนวนคำนวณค่าเฉลี่ยนี้และผลรวมชนิดอื่น ๆ
   
               Action Query  แบบสอบถามแอคชันคือแบบสอบถามที่ทำการเปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนย้ายระเบียนหลายๆ ระเบียน 
     ในการดำเนินการหนึ่งครั้ง แบบสอบถามแอคชันมี 4 ชนิดคือ
     1. Delete Query    แบบสอบถามแบบใช้ลบข้อมูลจะลบกลุ่มของระเบียนออกจากหนึ่งเทเบิ้ลหรือหลาย ๆ เทเบิ้ล
     2. Update Query   แบบสอบถามแบบใช้ปรับปรุงข้อมูลจะทำการเปลี่ยนแปลงกลุ่มของระเบียนในหนึ่งเทเบิ้ล หรือหลาย
     เทเบิ้ล
     3. AppendQuery แบบสอบถามแบบใช้ผนวกข้อมูลจะเพิ่มกลุ่มของระเบียนจากหนึ่ง หรือ หลายเทเบิ้ลลงในส่วนท้ายของ
    หนึ่งหรือหลายเทเบิ้ล
     4. Make-Table Query  แบบสอบถามแบบใช้สร้างตารางจะสร้างเทเบิ้ลใหม่จากข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วนจากเทเบิ้ลอื่น ๆ

              Crosstab Query  คุณสามารถใช้แบบสอบถามแบบแท็บไขว้เพื่อคำนวณ และจัดโครงสร้างข้อมูลใหม่เพื่อทำให้การ
    วิเคราะห์ข้อมูลของคุณสะดวกขึ้น 
    Parameter Query แบบสอบถามพารามิเตอร์ คือ แบบสอบถามที่มีการแสดงกล่องโต้ตอบเพื่อถามข้อมูลจากคุณ  เช่น
    เงื่อนไขสำหรับการเรียกระเบียน หรือค่าที่คุณต้องการแทรก